کلمه کلیدی را تایپ کنید

انتخاب پودر جوش

انتخاب پودر جوش

هنگام انتخاب پودر جوش باید به نکات زیر توجه شود

  • قابل جوش با هر دو جریان متناوب و مستقیم
  • میزان بارگذاری
  • اطمینان از ایجاد حفره
  • جوشکاری با وجود رنگ و زنگ مختصر
  • مرغوبیت سطح گرده جوش
  • جدایش راحت سرباره
  • روش های چند سیم و چند پاسه
  • جوشکاری قرینه
  • اطمینان از ترک
  • مرغوبیت چقرمگی فلز جوش